Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2007Δελτία Τύπου Οκτώβριος 200704-10-2007: Δελτίο Τύπου με την κατεπείγουσα εγκύκλιο με θέμα: Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση...

04-10-2007: Δελτίο Τύπου με την κατεπείγουσα εγκύκλιο με θέμα: Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, που απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393581, 210 3393604
 

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Κατεπείγουσα εγκύκλιο με θέμα: «Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 
ΣΧΕΤ : 1. Το Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/A΄/2002) «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
2. Το Ν.2503/30-5-1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) για την Διοίκηση, Οργάνωση και στελέχωση της Περιφέρειας.
3. Την 1299/7-4-2003 έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/Β΄/2003)
4. Την 33/3147/12-10-1998 εγκύκλιο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ
5. Το Δ7γ/1607/Φ.Ε33/14-9-2005 έγγραφο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ
6. To N.3481/2-8-2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162/Α΄/2006).
7. Την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 «Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ» (ΦΕΚ 398/Β΄/2007).
8. Τη 4422/E.O./30-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής που η συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής» (ΦΕΚ 1787/Β΄/06-09-2007)
9. Το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α΄/2002)
10. Το Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Σύσταση Αρχηγείου ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41/Α΄/2000).
11. Την ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001 "Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας" (ΦΕΚ 1185/Β΄/2001).
12. Το Ν.Δ. 57/1973 "Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων" (ΦΕΚ 149, τευχ Α)
13. Το Π.Δ. 69/16-2-1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28/Α΄/1988).
14. Το Ν. 2937/2001, «Τροποποίηση…, ρυθμίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 169/Α΄/2001)
15. Το Π.Δ. 30/2007 «Τροποποίηση των Διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 28/Α΄/2007).
16. Το Ν. 2218/1994 «Ιδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α΄/1994)
17. Το Ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 25/Α΄/1998)
18. Το Ν.1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/Α΄/1985).
19. Το Π.Δ.210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (ΦΕΚ 99/Α΄/1992).
20. Το N.2696/23-3-1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/A΄/1999).
21. Το Π.Δ.161/1997 «Οργανισμός, Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής ?μυνας» (ΦΕΚ 142/Α΄/1997).
22. Το Ν.Δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων» (ΦΕΚ 149/Α΄/1973)
23. Την ΚΥΑ Π2/οικ.2673 /2001 «Τροποποίηση και συμπλήρωση Προγραμματικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 1185/Β΄/2001)
24. Το Ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981" και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 203/Α΄/1981)
25. Την ΚΥΑ 282608/2005 «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (ΦΕΚ 1786/Β΄/2005)
26. Την Απόφαση 1341/17-08-2007 του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης «Καθορισμός οδών που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 1761/Β΄/2007)
27. Την Απόφαση 3563/30-08-2007 του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας.» (ΦΕΚ 1830/Β΄/2007)
28. Την Απόφαση 4422/Ε.Ο./30-08-2007 του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής «Καθορισμός των οδών του Ν. Αττικής που η συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής.» (ΦΕΚ 1787/Β΄/2007)
29. Την Απόφαση 6213/15-06-2007 του Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Απόφαση καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των Υπηρεσιών της ΠΙΝ, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΟΤΑ της Π.Ι.Ν.» (ΦΕΚ 1872/Β΄/2007)
30. Την Απόφαση 6297/27-08-2007 του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης στο Οδικό Δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» (ΦΕΚ 1866/Β΄/2007)
31. Την Απόφαση 15400/ΟΙΚ/18-09-2007 του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου «Καθορισμός των οδών της Περιφέρειας Πελοποννήσου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.» (ΦΕΚ 1932/Β΄/2007)
32. Την Απόφαση 33269/912/12-09-2007 του Γ.Γ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Καθορισμός των οδών των Νομών του Βορείου Αιγαίου που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Λέσβου, Χίου και Σάμου.» (ΦΕΚ 1888/Β΄/2007)
33. Την Απόφαση 55357/2305/01-06-2007 του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια.» (ΦΕΚ 992/Β΄/2007)
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιδιόμορφη γεωμορφολογία της χώρας μας συμβάλλει στην ανάπτυξη μεγάλου αριθμού ρεμάτων με μικρές σχετικά λεκάνες απορροής, στις οποίες κυριαρχούν οι έντονες κλίσεις που συντελούν στη γρήγορη αποστράγγισή τους και στην δημιουργία πλημμυρών, όταν εκδηλώνονται καταιγίδες ή έντονες βροχοπτώσεις. Τα φαινόμενα αυτά έχουν κατά το παρελθόν προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές, σε τεχνικά έργα και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και έχουν θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Η πρόκληση αυτών των καταστροφών οφείλεται συνήθως στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην κοίτη και τα πρανή των φυσικών ρεμάτων και στην πλημμελή συντήρηση των τεχνικών έργων που κατασκευάσθηκαν για να διευκολύνουν την απορροή των ομβρίων υδάτων, ή πολλές φορές και στην ανυπαρξία τέτοιων έργων.
Με βάση τα παραπάνω, επιβάλλεται κατά προτεραιότητα, ο σχολαστικός έλεγχος όλων των αντιπλημμυρικών έργων και η συντήρησή τους, από τους αρμοδίους φορείς, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Επίσης επιβάλλεται η άμεση λήψη προληπτικών μέτρων και έργων, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σε περιοχές που βαρύνονται με ανάλογο ιστορικό, ή στο πρόσφατο παρελθόν έχει καταστραφεί η δασική βλάστηση από πυρκαγιές. Στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι η απομάκρυνση της δασικής βλάστησης συμβάλει στην αύξηση της απορροής των υδάτων και των φερτών υλών, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να είναι ακόμη μεγαλύτερος.
 
2. ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
 
Με δεδομένη την εμφάνιση του καταστροφικού φαινομένου των πλημμυρών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στους χειμερινούς μήνες, προκύπτει η ανάγκη για δρομολόγηση συντονισμένων έργων και δράσεων πρόληψης και ετοιμότητας που θα συμβάλουν στην αντιμετώπισή τους.
Τα έργα, οι δράσεις και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, ενόψει της χειμερινής περιόδου όπου εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, προσδιορίζονται θεματικά στις παρακάτω ενότητες.
1.      Σχολαστικός έλεγχος όλων των αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους, κατά προτεραιότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.
2.      Μελέτη και εκτέλεση έργων συγκράτησης των εδαφών σε δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα έχει καταστραφεί από πυρκαγιές, (κορμοδέματα, κορμοφράγματα, αυλακώσεις κλπ.).
3.      Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής.
4.      Λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο των πλημμυρών στις εγκαταστάσεις των Εταιριών Ύδρευσης Αποχέτευσης, ιδιαίτερα των αντλιοστασίων και των υδραγωγείων.
5.      Εντός του αστικού χώρου απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δένδρων, κλπ, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.
6.       Επιτάχυνση εργασιών, ενόψει της χειμερινής περιόδου, για την ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που βαρύνονται με ανάλογο ιστορικό και κατά προτεραιότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.
7.      Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από πλημμύρες, κατά προτεραιότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.
8.      Σύγκληση συσκέψεων υπηρεσιακών παραγόντων κατ’ εντολή των Γ.Γ. Περιφερειών με την συμμετοχή όλων των επιχειρησιακά εμπλεκομένων Δ/νσεων των Περιφερειών και οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και των επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Περιφέρειας με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό τους σε θέματα πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες.
9.      Σύγκληση Συντονιστικών Νομαρχιακών Οργάνων(ΣΝΟ) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.
 
3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Οι αρμοδιότητες των φορέων στη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, προς αποφυγή συγχύσεων, καθορίζονται στην 33/3147/12-10-1998 εγκύκλιο της Δ/νσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθώς και στο άρθρο 5 του Νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/2002).
Ειδικότερα, θέματα που αφορούν το Νομό Αττικής, καθορίζονται από την Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφερείας Αττικής (Δ10) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που ασκεί αρμοδιότητες Προϊσταμένης ή Εποπτεύουσας Αρχής όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων (Π.Δ. 69/16-2-1988, ΦΕΚ 28/Α΄/1988).
Επίσης, ειδικότερα θέματα που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία στην περιοχή Θεσσαλονίκης ρυθμίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κατ’ εξαίρεση για την λειτουργία και συντήρηση του παντοροϊκού συστήματος αποχέτευσης που βρίσκεται στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ είναι υπεύθυνη η τελευταία   (Ν. 2937/2001, ΦΕΚ 169/Α΄/2001 – Π.Δ. 30/2007, ΦΕΚ 28/Α΄/2007).
Θέματα που αφορούν τη μελέτη και εκτέλεση έργων συγκράτησης των εδαφών σε δασικές εκτάσεις που η φυσική τους βλάστηση πρόσφατα έχει καταστραφεί από πυρκαγιές, (κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα, κορμοφράγματα, αυλακώσεις κλπ,) αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες για την μελέτη και εκτέλεσή τους, αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονομίας της Γενικής Δ/νσης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Θέματα που αφορούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης, του σώματος των φρεατίων υδροσυλλογής, των συνδετηρίων αγωγών των φρεατίων αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων, των φρεατίων επίσκεψης, καθώς και των αγωγών του δικτύου ομβρίων οδών του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων, που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ ρυθμίζονται με την ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (ΦΕΚ 398/Β΄/2007).
Θέματα που αφορούν την αρμοδιότητα συντήρησης των υπολοίπων οδών καθορίζονται από αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών (σχετ. 26-33 και αναμένεται άμεσα η δημοσίευση σχετικών αποφάσεων για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Δυτικής Ελλάδας) σε εφαρμογή του άρθρου 7 N.3481/2-8-2006 (ΦΕΚ 162/Α΄/2006).
Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της                   ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορίζονται οι οδοί που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της οικίας Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των υπολοίπων δημοσίων οδών είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας (άρθρο 7 N.3481/2-8-2006, ΦΕΚ 162/Α΄/2006).
Νοείται ότι στις ανωτέρω εργασίες συντήρησης συμπεριλαμβάνεται και η συντήρηση του δικτύου ομβρίων (όπως καθαρισμός, συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων και των συνδετηρίων αγωγών με τους αποδέκτες, η συντήρηση των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των δικτύων ομβρίων, κτλ) σύμφωνα με την παράγραφο Β.2. της                           ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007 (ΦΕΚ 398/Β΄/2007), για την αποτροπή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων και δυσχερειών στην οδική κυκλοφορία από κακή λειτουργία τους.
Ειδικότερα για την Περιφέρεια Αττικής, η ευθύνη για τον καθαρισμό, συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων και των συνδετηρίων αγωγών με τους αποδέκτες, που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής ευθύνης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε., μεταφέρεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 στους οικείους Δήμους και Κοινότητες της Περιφέρειας Αττικής για την περιοχή αρμοδιότητάς τους, με εξαίρεση τις οδούς για τις οποίες η αρμοδιότητα συντήρησης ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στην Περιφέρεια Αττικής (άρθρο 7 N.3481/2-8-2006, ΦΕΚ 162/Α΄/2006 –                             ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20-03-2007, ΦΕΚ 398/Β΄/2007 – 4422/E.O./30-08-2007 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1787/Β΄/06-09-2007).
Στους ανωτέρω Δήμους και Κοινότητες ανήκει επίσης η συντήρηση των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των δικτύων ομβρίων, στο οδικό δίκτυο στο οποίο έχουν την ευθύνη συντήρησης. Θέματα χρηματοδότησης για τις ανωτέρω εργασίες ρυθμίζονται με άρθρο 8 του N.3481/2-8-2006                   (ΦΕΚ 162/Α΄/2006).
Διευκρινίζεται ότι μετά την θεσμοθέτηση της Περιφερειακής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης     (Ν. 2503/1997 και Ν. 2218/1994), τα αντιπλημμυρικά έργα, λόγω της θέσης τους και του μεγέθους τους ανήκουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Νομαρχίας και της Περιφέρειας. Συνεπώς η χρηματοδότηση για την μελέτη και κατασκευή αυτών γίνεται κυρίως από τα Περιφερειακά  Προγράμματα μέσω των οικείων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ) (Δ7γ/2292/Φ.Π.Δ.Ε/7-12-2005 έγγραφο της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). Σημειώνεται ότι μελέτες και κατασκευές αντιπλημμυρικών έργων σε επίπεδο Δήμων είναι επιλέξιμες ενέργειες του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ». Επίσης μελέτες κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων από τους ΟΤΑ μπορούν να υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για ένταξή τους στα Περιφερειακά Προγράμματα.
Σημειώνεται ότι έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα μπορεί να μελετώνται και να εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ή να ανατίθενται από αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα συγκεκριμένα υδατορέματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών τους ορίων και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορέματος, εκτός των διοικητικών τους ορίων. Σε περίπτωση που το υδατόρεμα εκτείνεται σε διοικητικά όρια περισσότερων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα ως άνω αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να μελετώνται και να εκτελούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της οικείας Περιφέρειας (Ν. 3010/2002, ΦΕΚ 91/Α΄/2002)
Ειδικότερα για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής στις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μπορεί να μελετώνται και να εκτελούνται και από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ύστερα από απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 2576/1998              (ΦΕΚ 25/Α΄/1998) και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Η έγκριση των μελετών αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην προηγούμενη απόφασή του. Ο έλεγχος τήρησης των κειμένων διατάξεων για τα υδατορέματα στα διοικητικά όρια κάθε νομού ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Διατάξεις που προβλέπουν αρμοδιότητα ελέγχου και άλλων οργάνων διατηρούνται σε ισχύ. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μπορεί ο παραπάνω έλεγχος να ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, που μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα αυτά. (Ν. 3010/2002, ΦΕΚ 91/Α΄/2002)
 
4. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα παρακαλούμε με ευθύνη των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών λόγω αρμοδιότητας για τα εξής:
1.      Να δοθεί εντολή προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των ΟΤΑ να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο και συντήρηση όλων των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους και να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες τους, κατά προτεραιότητα σε περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες για πρόκληση ζημιών από πλημμύρες όπως και σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.
2.      Να δοθεί εντολή προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις Νομαρχίες και τους ΟΤΑ να προχωρήσουν εκεί που αυτό επιβάλλεται, σε άμεσο έλεγχο και προληπτικό καθαρισμό των κοιτών των ρεμάτων με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής, κατά προτεραιότητα σε περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες για πρόκληση ζημιών από πλημμύρες όπως και σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. 
3.      Να δοθεί εντολή προς τους ΟΤΑ για την εντός του αστικού χώρου άμεση απομάκρυνση όλων των απορριμμάτων, φερτών υλικών, φυλλώματος δένδρων, κλπ, τα οποία βρίσκονται σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε παρακείμενα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων.
4.      Να δοθεί εντολή προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των ΟΤΑ να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς τους.
5.       Να δοθεί εντολή προς τους ΟΤΑ για έλεγχο και εφαρμογή της νομοθεσίας σε συνεργασία με τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές, σχετικά με την εναπόθεση μπαζών και οικοδομικών υλικών σε χώρους πρασιάς ή και πεζοδρομίων, δεδομένου ότι τα υλικά αυτά εάν δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα μπορεί εύκολα να παρασυρθούν σε βροχόπτωση και να προκαλέσουν εμφράξεις σε φρεάτια και αγωγούς.
6.      Να δοθεί εντολή προς τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες για την άμεση εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας και συγκράτησης εδαφών σε περιοχές που η φυσική βλάστηση έχει πρόσφατα καταστραφεί εξαιτίας πυρκαγιών και είναι απαραίτητη η εκτέλεση έργων τους προσεχείς μήνες.
7.      Να συγκληθεί κατ’ εντολή των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών συντονιστική σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήψη της παρούσης, στην οποία θα παραβρεθούν όλες οι επιχειρησιακά εμπλεκόμενες Δ/νσεις των Περιφερειών (Δ/νση Δημοσίων Έργων, Δ/νση Ελέγχου και Κατασκευής Έργων, Δ/νση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, κλπ) και των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, κλπ), καθώς και οι περιφερειακές διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που τυχόν θα προκύψουν από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα έτσι ώστε τυχόν προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά το παρελθόν να επιλυθούν. Κρίνεται επίσης απαραίτητο στην ανωτέρω σύσκεψη να διευκρινιστούν και θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Γ. Περιφερειών (άρθρο 7 N.3481/2-8-2006) με τις οποίες καθορίζονται οι οδοί που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
5. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα παρακαλούμε με ευθύνη των Νομαρχών λόγω αρμοδιότητας για τα εξής:
1.      Να δοθεί εντολή προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχίας, να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο και συντήρηση όλων των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους σε περιοχές που θεωρούνται κατά προτεραιότητα επικίνδυνες για πρόκληση ζημιών από πλημμύρες και σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και να αποκατασταθούν άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες τους.
2.      Να δοθεί εντολή προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχίας να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο και προληπτικό καθαρισμό των ρεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, εκεί που αυτό επιβάλλεται, με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής. 
3.      Να δοθεί εντολή προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Νομαρχίας να προχωρήσουν σε άμεσο έλεγχο και συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητάς τους.
4.      Να δοθεί εντολή για την έκδοση σχετικής απόφασης που αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί.
5.      Να συγκληθεί Σ.Ν.Ο., το αργότερο εντός 10 ημερών από τη λήψη της παρούσης, με θέμα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση πλημμυρών. Στη σύσκεψη να κληθούν να συμμετάσχουν απαραιτήτως οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων των οικείων ΟΤΑ, ή εκπρόσωποί τους. Οι αποφάσεις των ΣΝΟ και τα πρακτικά των συσκέψεων να διαβιβαστούν άμεσα, με ευθύνη των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Κρίνεται επίσης απαραίτητο στην ανωτέρω σύσκεψη να διευκρινιστούν και θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Γ. Περιφερειών (άρθρο 7 N.3481/2-8-2006) με τις οποίες καθορίζονται οι οδοί που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 
6. ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Επισημαίνουμε ότι τα περισσότερα θύματα εξ αιτίας πλημμυρών προέρχονται από ξαφνικές πλημμύρες που αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή φυσική καταστροφή μετά τις δασικές πυρκαγιές. Επίσης οι ξαφνικές πλημμύρες είναι φαινόμενα που εκδηλώνονται στη χώρα μας συνήθως σε περιορισμένη έκταση και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συντονισμένα από τις κατά τόπους Υπηρεσίες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν 3013/2002.
Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών, οι Νομάρχες καθώς και οι Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων έχουν την ευθύνη συντονισμού εντός των διοικητικών τους ορίων, για την διάθεση των απαραίτητων μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν από πλημμυρικά φαινόμενα (Ν. 3013/2002)
Θέματα που αφορούν τη διάσωση πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από πλημμύρες αποτελούν αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εν συνεχεία μεταφορά των διασωθέντων σε Υγειονομικά Κέντρα είναι αρμοδιότητα του Ε.Κ.Α.Β. (Ν1579/1985, ΦΕΚ 217/Α΄/1985). Θέματα που αφορούν άντληση υδάτων αντιμετωπίζονται από τα συνεργεία άντλησης υδάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, βάσει της αποστολής του (ΠΔ 210/1992, ΦΕΚ 99/Α΄/1992).
Στις περιπτώσεις που αποφασίζεται εκκένωση περιοχών που έχουν πλημμυρίσει ή υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσουν, η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει και υποστηρίζει το έργο σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Σε περιπτώσεις που τμήμα του οδοστρώματος του οδικού δικτύου της χώρας έχει κατακλυστεί από πλημμυρικά ύδατα ή έχουν σημειωθεί φθορές ή ζημιές λόγω έντονων βροχοπτώσεων, οι κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. υποχρεούνται να λάβουν άμεσα μέτρα τροχαίας κίνησης (προσωρινή σήμανση, εκτροπή κυκλοφορίας κτλ) ή και διακοπής της κυκλοφορίας προς αποφυγή ατυχημάτων και προς διευκόλυνση του έργου της αποκατάστασης,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 3, 4, 19 και 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/23-4-99, ΦΕΚ 57/Α΄/1999).
Επίσης διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παραγρ. 2 του αρθ 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τα μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας που αναφέρονται στη παραγρ. 1 του εν λόγω άρθρου, μπορεί να λαμβάνονται προσωρινά με απόφαση των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Δ/νσεων ή Δ/σεων Τροχαίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαιτέρους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων.
Στην περίπτωση που λόγω έντονων βροχοπτώσεων ενεργοποιούνται κατολισθητικά φαινόμενα σε μια περιοχή, επιβάλλεται η άμεση απόκριση και κινητοποίηση όλων των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών με συγκεκριμένες ενέργειες, για τη διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων, τη διασφάλιση της κυκλοφορίας στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και της ομαλής λειτουργίας των δικτύων και τεχνικών έργων κοινής ωφελείας.
Συνεπώς οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΟΤΑ, πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τα αρμόδια κατά τόπους Τροχαία Τμήματα της ΕΛΑΣ, προκειμένου να λαμβάνονται άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας μας από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Αρμόδιος φορέας πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως έντονων βροχοπτώσεων, ισχυρών καταιγίδων κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ 142/Α΄/1997). Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εκδίδει καθημερινά δελτία πρόγνωσης καιρού καθώς και έκτακτα δελτία πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι προγνώσεις αυτές αποστέλλονται και στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ).
Η προειδοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, όπως οι έντονες βροχοπτώσεις, είναι αρμοδιότητα του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ). Η προειδοποίηση αυτή γίνεται μετά από τις σχετικές προβλέψεις και έκτακτα δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.   
Η κοινοποίηση των σχετικών προειδοποιήσεων του ΚΕΠΠ για την εκδήλωση επικινδύνων καιρικών φαινόμενων μέσω FAX, στα γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, ή στα γραφεία των Κοινοτήτων, αποτελεί ευθύνη των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών.
Η εν συνεχεία ενημέρωση του ΚΕΠΠ/ΓΓΠΠ και των εμπλεκομένων φορέων για την επικρατούσα κατάσταση, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων Αστυνομικών Δ/νσεων της ΕΛΑΣ (Παράρτημα Ε, παράγραφος 4 του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας – ΥΑ 1299 10-04-2003,     ΦΕΚ 423/Α΄/2003).
Η άμεση ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) αποτελεί υποχρέωση όλων των φορέων, που ορίζονται υπεύθυνοι σε επιχειρησιακό επίπεδο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3013/2002, για επιμέρους δράσεις πολιτικής προστασίας, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και οργάνωση των φορέων στην αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτων αναγκών από φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, (Παράρτημα Γ, Σχέδιο Ξενοκράτης, ΦΕΚ 423/ Β΄/2003).
Η σύγκληση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου (ΣΝΟ) ή του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από πλημμύρες, γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Νομάρχη ή του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στα αρθ 12 και 13 του Ν.3013/2002.
Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Περιφερειών για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών υποβάλλονται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Αιτήματα συνδρομής με υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την οικεία Περιφέρεια, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών, μπορούν να υποβάλλονται από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με παράλληλη ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.
Αιτήματα συνδρομής προς ενίσχυση του έργου των ΟΤΑ με υλικά και μέσα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή την Περιφέρεια στην οποία υπάγονται, για την αντιμετώπιση εν εξελίξει καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω πλημμυρών, μπορούν να υποβάλλονται από τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με παράλληλη ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας συνδέεται κυρίως με τον συντονισμό των δράσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται εκ του θεσμικού πλαισίου με ευθύνες και υποχρεώσεις στην αντιμετώπιση των πλημμυρών, με το συντονισμό της διοίκησης για την άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από πλημμύρες, καθώς και για την διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκληθούν. Η περαιτέρω μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση των συνεπειών, που έχει ως αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή της έκτασης των ζημιών, την χορήγηση δανείων και ενισχύσεων σε πληγέντες, κλπ, δρομολογείται από ειδικότερες νομοθεσίες, καθώς και κυβερνητικές αποφάσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξ αιτίας των πλημμυρών υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όταν συντρέχει περίπτωση, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή – διατροφή) και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη συνέχεια, δια των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Με την ΚΥΑ Π2/οικ.2673/29-8-2001 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα όρια, προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής, κτλ. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Λογαριασμού Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο προϋπολογισμός των οποίων χρηματοδοτείται και από τον οικείο λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ220 ΚΑΕ 2739) (Ν.Δ. 57/1973, ΦΕΚ 149/Α΄/1973 – ΚΥΑ 2673 Π2/οικ.2673/29-8-2001,                ΦΕΚ 1185/Β΄/2001).
Θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από πλημμύρες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ν.1190/1981, ΦΕΚ 203/Α΄/1981 – Ν.2576/1998, ΦΕΚ 25/Α΄/1998). Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.
Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ 282608/2005, ΦΕΚ 1786/Β΄/2005), με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.
Οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις περιπτώσεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις, για λόγους άμεσης αναγνώρισής τους, θα φέρουν μπουφάν με τα διακριτικά σήματα Πολιτικής Προστασίας, τα οποία ήδη τους έχουν διανεμηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Διευκρινίζεται ότι η έκδοση αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στην κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνδέεται αποκλειστικά με τον επιχειρησιακό ρόλο που αναλαμβάνει στο συντονισμό του δυναμικού και των μέσων των φορέων που επιχειρούν για την άμεση αντιμετώπισή τους, καθώς και με το μέγεθος της κινητοποίησης του δυναμικού και των μέσων που είναι πλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με την καταβολή αποζημιώσεων και δανείων σε πληγέντες.   
 
 
7. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις πολιτικής προστασίας προς υποβοήθηση του έργου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή των ΟΤΑ. Τονίζεται ότι οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους και ότι για να είναι ουσιαστική η προσφορά τους, πρέπει οι δράσεις που αναλαμβάνουν να αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται μέσα από τα Συντονιστικά Νομαρχιακά Όργανα (ΣΝΟ). Ο συντονισμός των εθελοντικών ομάδων που αναλαμβάνουν δράσεις, βάσει αποφάσεων του ΣΝΟ, γίνεται από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας.
 
8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν.3013/2002).
Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΟΤΑ. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερη ενημέρωση του κοινού σε επίπεδο νομού, με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και για την προστασία γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Δ/νση Γεωργικής ή Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, κλπ.) σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων .
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συμπληρωματικά προς τα προβλεπόμενα από τα υφιστάμενα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες (παρ 2 του αρθ 17 του Ν.3013/2002) και για λόγους καλύτερης εφαρμογής τους, παρακαλούνται οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, να προχωρήσουν στη σύνταξη μνημονίου ενεργειών, ή στις περιπτώσεις που έχει συνταχθεί να προχωρήσουν στην επικαιροποίησή του.
Υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο ενεργειών αποτελεί ένα απλό έγγραφο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, στο οποίο δίδονται με σαφήνεια απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα (ποιος, τι, πότε, που, γιατί), που αναφέρονται στην παράγραφο Βγ του Παραρτήματος ΣΤ του Σχεδίου Ξενοκράτης (ΦΕΚ 423/Β΄/2003) και αφορούν αποκλειστικά στον φορέα σύνταξης του ανωτέρω μνημονίου.
Στο μνημόνιο ενεργειών θα πρέπει να περιλαμβάνεται και σχέδιο έγκαιρης ενημέρωσης των κατοίκων για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας (σχετικό 4351/5-11-2002 έγγραφό μας) σε περιοχές που η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει προειδοποίηση για επερχόμενες καταιγίδες και κίνδυνο πλημμυρών.
Μνημόνιο ενεργειών έχουν υποχρέωση να συντάξουν και να εφαρμόσουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες) για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από πλημμύρες (Σχέδιο Ξενοκράτης, ΦΕΚ 423/Β΄/2003). Για τους Δήμους η σύνταξη του μνημονίου ενεργειών αποτελεί ευθύνη του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας τους, το οποίο προβλέπεται να λειτουργεί στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανωτικής τους διάρθρωσης (αρθ 13 Ν3013/2002).
Σε όλες τις περιπτώσεις το μνημόνιο ενεργειών πρέπει να συνοδεύεται από ένα επικαιροποιημένο κατάλογο των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες (μηχανήματα έργων, κλπ), καθώς και με ένα τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων που εμπλέκονται επιχειρησιακά. Επισημαίνεται ότι θέματα που αφορούν τη διοικητική μέριμνα των επιχειρησιακά εμπλεκομένων μέσων και προσωπικού και την μεταξύ τους επικοινωνία αλλά και την επικοινωνία με τους άλλους εμπλεκομένους φορείς, ρυθμίζονται από τον φορέα στον οποίο ανήκουν.
Αντίγραφο του μνημονίου ενεργειών των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και των ΟΤΑ, πρέπει να κοινοποιείται για λόγους άμεσης κινητοποίησης στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Αστυνομικών Αρχών που εδρεύουν εντός των διοικητικών τους ορίων.
Για τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου που εμπλέκονται σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων αναγκών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, η σύνταξη ανάλογου μνημονίου ενεργειών αποτελεί υποχρέωσή τους. (Παράρτημα Α , Σχεδίου Ξενοκράτης – ΦΕΚ 423/Β΄/2003). Διευκρινίζεται ότι για τους φορείς αυτούς δεν προκύπτει η υποχρέωση σύνταξης σχεδίων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον πίνακα της Προσθήκης 2 του Σχεδίου Ξενοκράτης.
Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών και οι Νομάρχες παρακαλούνται να ενημερώσουν εγγράφως τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων μέτρων.
Σε περιοχές που ο κίνδυνος εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων είναι αυξημένος και όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, οι Νομάρχες και οι Δήμαρχοι μπορούν να προβαίνουν στην διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας και ελέγχου του μηχανισμού αντιμετώπισης σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΛ.ΑΣ. Π.Σ., κλπ), προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν δυσχέρειες στον συντονισμό και την συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.
Οι φορείς προς κοινοποίηση (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, κλπ) παρακαλούνται να προχωρήσουν δια των αρμοδίων Υπηρεσιών τους, σε άμεσο έλεγχο όλων των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητάς τους, κατά προτεραιότητα σε περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες για πρόκληση ζημιών από πλημμύρες και να αποκαταστήσουν άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες τους. Ειδικότερα, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, και οι Εταιρίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης παρακαλούνται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεών τους από πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα των αντλιοστασίων και των υδραγωγείων.
Φορείς υπεύθυνοι για την λειτουργία και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων (Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και ΟΤΑ) σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών και σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες καταστροφικές δασικές πυρκαγιές παρακαλούνται να προβούν έγκαιρα στον έλεγχο και συντήρηση έργων αρμοδιότητάς τους, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πλημμυρών σε οικισμούς, υποδομές και εκμεταλλεύσεις πλησίον των ανωτέρω έργων. Ειδικότερα θέματα για την έγκαιρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας των στραγγιστικών δικτύων αρμοδιότητας των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ), για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης ζημιών από πλεονάζοντα αρδευτικά και πλημμυρικά ύδατα, ρυθμίζονται με το 12815/08-09-2006 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όλοι οι φορείς υπεύθυνοι για την λειτουργία υπηρεσιών κρίσιμων για το έργο της αντιμετώπισης και αποκατάστασης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών θα πρέπει να έχουν έγκαιρα λάβει μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεών τους ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρακαλείται να συμβάλει στην υλοποίηση της παρούσας με την έκδοση σχετικής διαταγής προς τις υφιστάμενες Μονάδες του.
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος παρακαλείται να συμβάλει στην υλοποίηση της παρούσας με την έκδοση σχετικής διαταγής προς τις υφιστάμενες Μονάδες του.
Η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή των μέτρων της παρούσας, είναι αυτονόητο ότι διέπεται από τις περί ευθυνών διατάξεις της σχετικής ανά φορέα νομοθεσίας.
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
 
 
 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΟΥΖΑΣ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.        Υπουργείο Εσωτερικών
α) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας  
1. Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης
2. Δνση Τροχαίας
 
β) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Δ/νση Πυρόσβεσης – Διάσωσης
2.        Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
α. Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7)
β. Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)
 γ. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
3.        Περιφέρειες Κράτους
α.   Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
β.   Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας
γ.   ΔΕΚΕ 
δ.   ΔΕΣΕ
ε.   Δ/νση Δασών Περιφέρειας
στ. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας με την παράκληση για την άμεση αναπαραγωγή της παρούσας και την αποστολή της σε όλους τους ΟΤΑ της Περιφέρειας
ζ.   Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομών
 
4.        Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Κράτους, έδρες
5.        Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Κράτους
α. Γραφεία κ.κ. Νομαρχών
β. Γραφεία Πολιτικής Προστασίας με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) με έδρα το νομό τους
γ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 
6.        Επαρχεία του Κράτους (Γραφεία κ.κ. Επάρχων)
 
                                                                                    ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελευταίες Αναρτήσεις