Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

 
Πολιτική Ηγεσία Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Εθν.Συντον.Κέντρο Ελ. Συνόρων, Μεταν. & Ασύλου Υπηρ. Διαχείρ. Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγρ. Ευρωπ. Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης Ευρωπαϊκό Ταμ. Εξωτερικών Συνόρων Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφής Χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Υλικό Αρχείου

 

Θεσμικό και Κανονιστικό ΠΛαίσιο Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Ν. 3613/2007

Η από 20-07-2009 Κ.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 575/2007/ΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/458/ΕΚ

ΟΔΗΓΙΑ 2008/115/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

N.3907-2011

N.4270-2014

ΦEK 19-01.02.95 N.2286

ΦΕΚ 12-31.01.01 ΠΔ 14

ΦΕΚ 41-29.02.00 N. 2800-2000

ΦΕΚ 64-16.3.07

ΦΕΚ 150-10.7.07-ΠΔ 118

ΦΕΚ 152-08.10.84 Ν.1481

ΦΕΚ 194-13.9.06 ΠΔ 189

ΦΕΚ 247-27.11.95 Ν.2362

ΦΕΚ 266-04.12.96 ΠΔ 394

ΦΕΚ 2129-14.10.2008


Το Υπουργείο | Δελτία Τύπου | Υλικό Αρχείου

Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Αναζήτηση | Επικοινωνία

Web Design & Web Development Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου